6′5½” (feet & inches)

Kobe Bryant Shoe Size Body Measurements

Which is Kobe Bryant’s Shoe Size? All body measurements!