5'0" (feet & inches)

Sheena Easton Bra Size Measurements

Sheena Easton’s Bra Size and Body Measurements